pil pil
Jens Jespersen
(Omkr 1792-)
Ellen Larsdatter
(Omkr 1791-)
32. Iver Hansen
(1813-1898)
33. Kirstine Christensdatter
(1817-1892)
Christen Jensen
(1833-1881)
Karen Marie Iversen
(1839-1908)
Peter Johansen
(1861-1926)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Anne Conradine Holm

2. Louise Marie Larsen
3. Oline Sofie Andersen
4. Inger Marie Iversen

Peter Johansen

  • Født: 13 Apr. 1861, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt
  • Ægteskab (1): Anne Conradine Holm den 6 Mar. 1887 i Helligaands Sogn, København Vor Frue, København
  • Ægteskab (2): Louise Marie Larsen den 21 Okt. 1888 i Helligaands Sogn, København Vor Frue, København
  • Samliv (3): Oline Sofie Andersen i 1903
  • Samliv (4): Inger Marie Iversen i 1910
  • Død: 29 Dec. 1926, Trinitatis Sogn, København Vor Frue, København i en alder af 65 år
  • Begravet: 7 Jan. 1927, Bispebjerg Kirkegård, Bispebjerg-Brønshøj, København

punkttegn   Dødsårsag: Pericarditis (betændelse i hjertesækken).

Billede

punkttegn  Notater:

Det er lidt underligt, at han er døbt Johansen, når moderen hedder Iversen, og udlagte fader Jespersen!

Ved søn Ivar's vielse i 1919 og datter Elna's i 1922 står der at han er afdød, men det må være en misforståelse - måske har deres mor fortalt det fordi han har forladt dem - der er ingen tvivl om at det er ham, der er død i 1926.

Til København 1884 fra Næstved.

Militær Stambog: Højde 64 1/4 tomme, spinkel vækst, brunt hår, blå øjne, særlige kendetegn: vorte på venstre skulderblad, ar bag på halsen, kalveknæet i ringe grad.
5.6.1884 mødt til 1. art. Bataljon/2. kompagni hjemsendt 31.12.1891. Rekrut 5.6.1884, menig 3.10.1884. Indkaldt til tjeneste ved 2. kompagni 5.6.1884 til 29.7.1885 og 11.5.1886 til 30.5.1886. Fæstnings-artilleriets konstabler, infanteriets fodfolk.

FKT 1885 Fortet Trekroner, Nyholm, København (Skomagersvend/Konstabel).

Hjemsendt 30.7.1885

Ved vielse 1887: Studiestræde 26.
Ved 1. hustrus død i 1887: Klosterstræde 23 baghus.
Ved vielse 1888 (og pol.reg. maj '88): Skindergade 41.
Ved barnefødsel i 1889 (og pol.reg. maj og nov'89 (med kone Louise Marie)): Badstuestræde 6.3

FKT 1890: Badstuestræde 6.3 - med kone og datter.
Ved barnefødsel 1891: Valkendorfgade 5.2.
1.5.1891: Walkendorfsgade 5.2
Ved barnefødsel i 1892 (og pol.reg. nov. '92, maj og nov. '93 (med kone Louise Marie)): Skt. Pedersstræde 35.2
1.11 1892: Skt. Pedersstræde 35.3
FKT 1895 Skt. Pedersstræde 35.4
1.11 1895 Studiestræde 37 kld.
1.5.1896 Kattesundet 12 (uden hustru)
1.11 1896 Skt. Pedersstræde 5 kld. (uden hustru)
1.5 1897 Skt. Pedersstræde 10.3
Udgår derefter af registret
Ved barns fødsel 1903: Korsgade 70.4
Ved barns fødsel 1904: Gl. Kongevej 147
22.5.1905 (Politiets Efterretninger): Efterlyst alimentant (tjenestekarl i København).
7.8.1906 (Politiets Efterretninger): Efterlyst alimentant (tjenestekarl i København).
13.6.1907 (Politiets Efterretninger): Efterlyst alimentant.

14.8.1907: Københavns Politi: Generalieblad over Peter Johansen. Sidste opholdssted Saxogade 8 (Frælsens Hær). Lært skomager profession i Næstved hos skomager N.C. Nielsen, blev svend i 1880, siden opholdt sig i Præstø og fra 1884 her i Staden. 1886 i Helligåndskirken ægteviet til pige Anna Holm, der døde efter et års forløb, ingen børn. 1888 i samme kirke viet til pigen Louise Marie Larsen, 3 børn, er frasepareret hende. 1884 aftjent sin værnepligt ved 1. art. Batal. 2C kr. 235, lægdsnr. 1-1-P-475. Arbejdede hos skomager Flügel, Revaldsgade 4. Nægter sig tiltalt eller straffet. Anholdt 3.8.1907 af station 6 for tyveri den 3.8.1907. Forhørs-protokollen er fuldstændig ulæselig.

1.5.1908 Lille Kongensgade 7 (logis-hus)
1.5.1909 Lille Kongensgade 7 (logis-hus)
August 1909 til Næstved.
Ved barns fødsel i 1910 Næstved. Skomager.

FKT 1911: Compagnistræde 7. fraskilt skomagersvend (hos skomager Thomsen i Aaderup). Sammen med Inger Marie Iversen, to af dennes børn samt fællesbarnet Kirsten Marie.

1912: Næstved kommunal folketælling: Næstved Mark matr. 95e / Kildemarksvej 1. Skomager. Sammen med Inger Marie Iversen, to af dennes børn samt fællesbarnet Kirsten Marie.

SJ-sag 99/1896:
6.2.1896: Louise Marie Johansen andrager om, at der må blive givet hende tilladelse til at leve adskilt fra hendes mand Peter Johansen, med hvem det på grund af hans stadige drikfældighed utroskab. Samlivet nu er blevet hende umuligt, og som er enig med hende i separationen. Peters adresse er Studiestræde 37,kælderen.
20.3.1896: Louise Marie Johansen, f. Larsen har andraget hun ej længer kan leve i fællig med sin mand, skomager Peter Johansen formedelst deres gemytters uoverensstemmelse, og desårsag har anholt om tilladelse til at leve adskilt fra ham i henseende til bord og seng.
Vilkår: 1.: ...skabet hæves, 2: Enhver beholder af det tidligere fællesbo, hvad der er i den pågældendes besiddelse. 3.: Deres 3 børn undergives hustruens myndighed og forsorg, med forbehold at manden forpligtet til at yde et passende bidrag til børnenes underhold efter øvrighedens bestemmelse.
Bidrag til børnene indtil videre 1½ kr. ugentlig til hvert fra d. 14.3.1896 at regne.

BJ-sag 1668/1896:
6.10.1896: Det bevidnes herved, at Skomager Peder Johansens (boende i Sct. Pederstræde 35.2.sal) 3 børn er i levende live.
Hans Peder Frederiksen
Aar 1896, den 23. oktober har undertegnede constituerede Assistent paa Kongens Fogeds Vegne ifølge Begjæring af Louise Marie Johansen (Nansensgade 17, Stuen G.)født Larsen indfundet sig med vidnerne Holm og D. Olsen St. Pedersstræde No. 5, Kjæld, for hos den derboende Peter Johansen at foretage Udpantning for 107 Kroner, som han skylder i Bidrag efter Kongens Fogeds Kjendelse af 6/10 96 og den til Grund for samme liggende Separationsbevilling til hendes og hans fælles Børns underhold for ½ Aar til d. 26/9 1896 og for 66 Øre i Forkyndelsesgebyr.
Rekvisitus blev antruffen og gjort bekjendt med Hensigten af Rettens Nærværelse og afæsket det skyldige Beløb, men svarede, at han ikke kunde betale dette, og at han Intet ejede til Gjenstand for Udlæg, hvorpaa, da Saadant ej heller forefandtes, Forretningen blev sluttet
BJ-sag 1285/1899:
Overpræsidenten i Kjøbenhavn 27.5.1899: Da der ved en hos Skomager Peter Johansen foretagen Udpantningsforretning, hvoraf Udskrift medfølger, Intet har været at erholde til Udlæg for det af ham efter vedlagte Separationsbevilling for 26 uger til 1. april 1899 skyldige Alimentationsbidrag 117 kr. til 3 med Hustruen Louise Marie Johansen født Larsen i Ægteskab avlede Børn, skulde jeg, efter Kjøbenhavns Magistrats Begjæring, tjenstlig anmode Hr. Politidirektøren om behagelig at foranstalte, at Paagældende afsoner berørte Restance, hvorefter forventes Underretning om, naar dette har fundet sted med det Indesluttede tilbage.

Næstveds Købstadskommune: Journal for fattig- og forsørgelsesvæsnet: 171/12 13.12.12 Sendt København afhøring og meddelt at han af politiet er afleveret til det herværende fattigvæsen og forespurgt om han erkendes i København
21.12.12 København erkender skomager Peter Johansen forsørgelsesberrettiget der.
12.11.14 København meddeler at der med fattighjælpens virkning er betalt alimentationsbidreg for ham.

5.2.1913: sag ang. Oline Sofie. Københavns Kriminal- og politirets 2det Civilkammer. Oline Sofie gjorde Peter Johansens bekendtskab i foråret 1902. mens han arbejdede hos en skomager på hjørnet af Blaagaardsgade og Aaboulevarden, han boede Vodroffs Tværgade nr. 6 eller 8 1.sal, hun boede i stuen i samme ejendom hvor Peter arbejdede. Hen på sommeren 1902 begyndte der et kønsligt forhold mellem dem og havde således samleje bl.a. i september og oktober 1902. Kort før fødslen flyttede hun til Vodroffs Tværgade 10.1, hvor barnet blev født. Kort efter nedkomsten begyndte hun påny et kønsligt forhold til Peter, der stadig boede i Vodreffs Tværgade. Oline var efter fødslen flyttet til Absalonsgade 44F stuen. Her besøgte Peter hende og havde samleje med hende bl.a. i december 1903, januar og februar 1904. Sønnen Carl blev født i Absalonsgade 44F. I marts 1905 flyttede Oline til sine forældre i Bregninge med begge børnene. Hun blev boende på landet til hun i november 1912 påny kom til København. Mens hun var på landet har hun selv forsørget børnene uden at modtage hjælp fra faderen, men hun kan nu ikke mere.

17.3.1913: sag ang. Oline Sofie: Afhøring i Næstved: Peter har indtægter 6-800 kr., på egen kost og logis. Skat: 2 kr. Husleje 104 kr. årlig. Boet i København uafbrudt fra juni 1884 til august 1909, hvor han tager til Næstved. Det sidste år Kildemarksvej - nu Brandtsgade 2. Har samlevet med og delvist underholdt Oline Sofie fra sidst i 1902 til foråret 1906, da hun flyttede på landet.

18.3.1913: Sag ang. Oline Sofie: Næstved politi. Forhør over Peter Johansen, Brandtsgade 12, Næstved. Samlivet med Oline Sofie var ophørt enten i foråret 1905 eller foråret 1906.

8.4.1913: Sag ang. Oline Sofie. Københavns Politi. Afhøring af Oline Sofie. Pilestræde 42.1 o.g. Begge forældre døde. Hun er rengøringskone med en fortjeneste af ca. 10 kr. ugentlig, på egen kost og logis. Hun har en datter født 13.1.1913 (til hvilket indklagede ikke er far). Ved ikke hvor barnefaderen opholder sig. Hendes husleje andrager 16 kr. 66 øre månedligt. De tre børn bor hos hende, og de to drenges underhold beløber sig til 50 kr. mdl. Indstævnede har hidtil intet betalt til deres underhold og hun forlanger normalbidraget for København. Timånedersdagen for Alfreds fødsel var Aaboulevarden på hjørnet af Blaagaardsgade og timånedersdagen for Carl's fødsel Absalonsgade 44.
9.5.1913: Det bevidnes at drengene Alfred Christian og Carl Christian går i Suhmsgades Friskole.

19.5.1913:Sag ang. Oline Sofie: Peter Johansen forpligtes til at yde et årligt bidrag på 120 kr. (for barnet Alfred Kristian født 16.6.1903) fra 2.1.1912 til dets fyldte 18 år. desuden 120 kr. årlig (for barnet Carl Christian født 20.10.1904) fra 2.1.1912 til dets fyldte 18. år.

Næstveds Købstadskommune: Journal for fattig- og forsørgelsesvæsnet: 34/14 14.5.14 København fremsender meddelelse om at der er betalt alimentation for ham til 2 børn og at dette må betragtes som en ham ydet fattighjælp.

23.5.1914: Politirapport (ang Oline Sofie): Bor Nygade 11, Næstved. Manglende betaling for 20.1.1914: 60 kr. og 16.3.1914: 60 kr. ialt 120 kr. - for tiden ude af stand til at betale bidragene. Han har betalt 90 kr. i december 1913, men har så godt som intet arbejde haft i månederne januar til marts 1914 og han har ikke kunnet skaffe pengene han er dømt til at betale. Er nu inde i en periode hvor han kan fortjene noget, og tilbyder at afdrage første afdrag på 30 kr. 30.5.1914, og derefter 15 kr. pr. måned til bidraget er fuldt indbetalt. Han har nu plads hos skomagermester Vindberg i Næstved.
24.1.1916: Sag ang. Oline Sofie. Næstved politirapport: Har været ude af stand til at betale bidrag. Grund: Arbejdsevne var betydeligt nedsat på grund af hans alder samt at hans syn er temmelig svækket og at han tillige periodevis er meget lidende af gigt. Forklarede desuden, at de ham påhvilende bidragsforpligtelser (til de 2 børn med Oline Sofie, samt 1 med Inger Marie) nu langt oversteg hans evner. Det bemærkes dog af politiet "at Peter er ret drikfældig, og at hans uformuenhed for en væsentlig del må skønnes at være selvforskyldt eftersom han undslår sig ved at gå i arbejde, hvor sådant er ham tilbudt, og ofte uden at angive nogen grund herefter pludselig forlader sit arbejde, til tider endog tilsyneladende blot af modvilje for arbejde og for at drive tiden hen i drikkelag med forskellige løse eksistenser". Havde tilbudt at indbetale afdrag på det resterende bidrag lørdag 27.12.1915, men er udebleven med det lovede bidrag.

FKT 1916: Præstøvejen 12, Næstved. Sammen med Inger Marie og hendes 3 børn. Skomagersvend - fortiden uden beskæftigelse. (Der står at de er gift, det er såvidt vides ikke rigtigt).

5.1.1917: Brandtsgade 12 (Præstøvej 12), Næstved.

23.1.1917. Næstved Politirapport. Inger Marie Iversen, Møllegade 5, Peter Johansen, Præstøvej 12. Hun fabriksarbejder, årlig indtægt ca. 800 kr., egen kost og logi, ingen formue. 2 børn under 14 år. 3 børn uden for ægteskab under hendes forsorg (ud over Kirsten Marie), heraf 1 hos morforældrene (Elise Juliane), de 2 øvrige (samt Kirsten Marie) befinder sig hos barnemoderen i Møllegade 5, hhv. 17 år (Elise Juliane), 13 år (Ebba Nielsine) og 8 år gl. (Martine). (Heraf må udledes at Katrine enten er bortadopteret eller død - hun boede i 1906 som plejebarn hos arbejdsmand (stenslar på Veien) Jens Christian Hansen, Præstøvejen i Næstved)). Hendes husleje er 100 kr. årlig. Hun har boet sammen med Peter Johansen fra ca. 1909 til 1916 (over 7 år).
Peter Johansen, skomagersvend, årlig indtægt 6-700 kr. uden kost og logi, ingen formue. Sidste års skatteansættelse 17,03 kr. Han har desuden 2 børn uden for ægteskab hhv. 12 og 13 år gamle med Oline Sofie Andersen, København. Årlig husleje 80 kr. Flyttede fra København til Næstved i slutningen af august 1909.

25.1.1917. Næstved Politi: Han er forsørgelses berettiget i Københavns Kommune, tilpligtes at betale årligt 72 kr. fra 12.3.1916 at regne til barnets fyldte år. Han havde tidligere arbejdet hos Skomager Christensen i Riddergade, men såvidt vides har han forladt byen, og nuværende opholdssted kendes ikke.

31.1.1917: Næstved Politi: Peter Johansen er mødt og erklærer sig villig til at betale de påhvilende bidrag.

10.2.1917: sag med Oline Sofie: Begynder 66 dages tvangsarbejde på Næstved Tvangs & arbejdsanstalt.

25.1.1919: Københavns Kommune er forsørgelseskommune for skomagersvend Peter Johansen og har måttet udrede alimentationsbidrag for ham og anmoder om at han bliver hensat til afsoning af bidraget. Det attesteres at barnet lever og opholder sig hos moderen på Møllergade 5 i Næstved.

13.2.1919: Peter Johansen har de sidste 9 uger haft en gennemsnitlig ugentlig fortjeneste af 30 kr., og han burde derfor have betalt om ikke hele bidraget, så dog et passende afdrag derpå. Man skønner at det er uvilje, når han intet betaler, og henstiller til afsoning. Han bor i Aaderup, Næstved Skt. Mortens Landsogn.

Til København i 1920 fra Skovshoved (iflg. FKT 1921)

FKT 1921: Rosenborggade 10 baghus 2.sal - tjener på Regensen - enkemand.
1.5 1922 Rosenborggade 10.2 over gården (Regenstjener).

FKT 1925: Rosenborggade 10 baghus 2. sal - fraskilt - Regenskarl.

Skiftet efter Peter: efterladt 1 ur med kæde, depositum 50 kr. og en pung med 17 kr. 13 øre. Mureren vald. Nielsen, Skt Gertrudsstræde 10.2 erklærer at han kendte afdøde nøje, og at boet ikke ejede andet end værdiløse efterladenskaber og det på hospitalet beroende.

punkttegn  Fødselsnotater:

Udlagt barnefader: Christen Jensen el. Jespersen af Enø, tjenestekarl.

punkttegn  Dødsnotater:

Øresunds Hospital.
Dødsattest: Ugift Karl på Regensen, Rosenborggade 10.2. over gården. Død på Øresundshospitalet, sygdoms varighed: ca. 3 uger.

Billede

punkttegn  Om Peter:

• Konfirmation, 4 Apr. 1875, Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt.


Billede

Peter blev gift med Anne Conradine Holm, datter af Frederik Ferdinand Holm og Ane Kirstine Hansen, den 6 Mar. 1887 i Helligaands Sogn, København Vor Frue, København. (Anne Conradine Holm blev født den 6 Jul. 1856 i Næstved Sankt Peders Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt, døde den 31 Okt. 1887 i Næstved Sankt Morten Sogn, Tybjerg Herred, Præstø Amt og blev begravet den 7 Nov. 1887.)


Billede

Peter blev derefter gift med Louise Marie Larsen, datter af Lars Larsen og Mette Kirstine Nielsen, den 21 Okt. 1888 i Helligaands Sogn, København Vor Frue, København. Ægteskabet endte med skilsmisse den 14 Mar. 1896. (Louise Marie Larsen blev født den 15 Aug. 1866 i Præstø Sogn, Baarse Herred, Præstø Amt, døde den 10 Okt. 1952 på Kommunehospitalet, København, København og blev begravet den 16 Okt. 1952 i Kingo Sogn, København Nordøstre, København.)


Billede

Peter havde et forhold til Oline Sofie Andersen, datter af Kristian Andersen og Karen Marie Jensen, i 1903. (Oline Sofie Andersen blev født den 20 Feb. 1871 i Bregninge Sogn, Skippinge Herred, Holbæk Amt, døde den 31 Maj 1951 i De Gamles Bys Sogn, , København og blev begravet den 5 Jun. 1951 i Sundby Sogn, København Søndre, København.). Årsagen til hendes død var Betændelse i bronkier og lungevæv.


Billede

Peter havde et forhold til Inger Marie Iversen, datter af 16. Niels Iversen og 17. Christiane Christensen, i 1910. (Inger Marie Iversen blev født den 16 Maj 1877 i Karrebæk Sogn, Øster Flakkebjerg Herred, Sorø Amt og døde den 20 Jun. 1949 i Enghave Sogn, København Vestre, København.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk