pil pil pil pil
*1480* Frands Henriksen Blichfeldt
(1623-Omkr 1681)
*1481* Dorthea Pedersdatter Schøler
(1624-1698)
*1482* Christen Jensen Brask
(Ca. 1615-Ca. 1657)
*1483* Maren Thomasdatter
(1604-1678)
*740* Henrik Frandsen Blichfeldt
(1649-1700)
*741* Kristine Christensdatter Brask
(Ca. 1642-1716)
*370* Frands Henriksen Blichfeldt
(1682-1746)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. *371* Mette Christoffersdatter Falck

*370* Frands Henriksen Blichfeldt

  • Født: 27. Sep. 1682, Vellev Sogn, Houlbjerg Herred, Viborg Amt
  • Ægteskab (1): *371* Mette Christoffersdatter Falck den 30. Jun. 1716 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 13. Jun. 1746, Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af 63 år
Billede

punkttegn  Notater:

Kalds-Capellan i Besser og Onsbjerg (kaldet 28/12 1715, ordineret 13/3 1716) til sin død.
Fra slægtsbogen "Slægten Holm fra Alstrup i Besser Sogn:
Frantz Henriksen Blichfeld tog i 1702 studentereksamen fra Viborg Latinskole og læste derpaa teologi. Senere kom han til Samsø, hvor han i 1710 nævnes som huslærer paa godset Brattingsborg. Kort efter blev han kaldet til kapellan for menighederne i Besser og Onsbjerg sogne, og fra ca. 1717 virkede han endvidere som sædedegn for de to sogne. I forbindelse med overtagelsen af embedet som kapellan købte han den til embedet hørende kapellangaard i østerby, hvor han flyttede ind og boede til sin død.
Efter Frantz Henriksen Blichfelds død blev boet forseglet, og først den 19. juni 1747 gennemførtes skifteforretningen mellem paa den ene side enken og paa den anden side børnene Elline Kirstine, som var død efterladende sin ægtefaélle Laurits Wahl i København, Johanne Christine, 27 aar og ugift, Anne Margrete, 24 aar og ugift, og Henrik, 20 aar. I skiftets indledning hedder det: "Da Gud ved een salig Død hafde bortkaldet de velærværdige salige Mand Salig Hr. Frantz Blichfeldt forhenværende Medtje ner i Ordet til Betzer og Onsbjerg Menigheder, vare velærværdige og høylærde Hr. Frantz Eberhard Friis, Sognepræst til Betzer og Onsbjerg Menigheder samt Proust over Samsøe Herridt, velærværdige og høylærde Hr. Nicolai Hass, Sognepræst for Trandberg menighed, og Magister Johan Rehling, Sognepræst for Kolbye Menighed, forsamlede i østerbye efter forhen lovlig gjort Tillysning den 12te Juli 1746, som var den 30te Dag efter Loven og paafølgende 13de og 14de ejusdem, for at aabne den af os tilforn i rette Tiide beseglede Stervboe samt at registrere og vurdere for derefter en lovlig Skifte og Deeling at giøre imellem den salig mands efterlatte Arvinger. "
Som lavværge for enken mødte degnen i Tranebjerg Christen Knudsen Bay, medens sønnen Henrik Blichfeld selv var tilstede paa egne vegne. Paa hans to søstres vegne samt paa svogeren Laurits Wahls vegne mødte sognepræsten paa Endelave Holger Ascenius, eftersom børnenes fødte værge, deres farbror Thomas Blichfeld, kapellan til Bjørnsholm, var borte paa en længere rejse.
Af rede penge fandtes i boet 128 rdr., tre forskellige sølvmønter, som vurderedes til 2 rdr., og tre guldmønter, nemlig en Louis D'or, vurderet til 5 rdr., en hollandsk speciedukat, 2 rdr. 2 mk. 8 skill., og en curantdukat, vurderet til 2 rdr. Af sølvtøj fandtes i gaarden blot seks sølvskeer, mærket med Frantz Henriksen Blichfeld og Mette Christoffersdatter Falcks initialer, samt et gammelt lommeur, som sønnen Henrik imidlertid havde faaet af sin far før dennes død. Var det smaat med sølvtøj, fandtes til gengæld en hel del tintøj, bl.a. to store engelske tinfade, som tilsammen vejede 18 pund, fire mindre fade paa tilsammen 16 pund, et dybt fad, tre asietter, et dusin engelske tallerkner i hamret tin, to et halvt dusin tintallerkner af en anden slags, et par tinlysestager og et par smaa skaale. Af kobbertøj nævnes en bryggerkedel paa 1 td.s rum, vurderet til 10 rdr., en brændevinskedel med hat og piber, 26 rdr., tre andre kedler, 7 rdr., en destillerkedel med hat og pibe, 3 rdr., en gammel ubrugelig brændevinshat med dæksel, en tærtepande med laag, et gammelt fyrfad, en ny og tre ældre tekedler og en temaskine.
Af indbo nævnes i øvrigt foruden diverse senge med dertil hørende rigeligt sengetøj endvidere et malet tebord, et spejl i sort ramme, ti ryslæderstole, et tebrædt, et malet fyrretræsslagbord, en malet skænk med kiste under samt diverse andre borde, stole og lænestole og endelig et slagur. Disse effekter befandt sig alle i dagligstuen og i storstuen, medens havestuen bl.a. indeholdt et klædeskab, et gammelt bord, to gamle bænke og en ottekantet kuffert med laas. Den afdøde datter var ved sit ægteskab med Laurits Wahl i København blevet forsynet med to senge, tilstrækkelig sengelinned og en dragkiste, hvorfor enken og de tre øvrige børn nu forlangte hver at faa udleveret en seng med tilhørende linned og en kiste, hvilke effekter i saa fald ikke maatte medtages i boets vurdering, hvilket skifteretten bevilgede. Afdøde efterlod sig en del bøger, som ialt vurderedes til 23 rdr. 5 mk. 14 skill., for hvilket beløb sønnen Henrik begærede at maatte overtage dem.
Besætningen paa kapellangaarden bestod af elleve heste, vurderet til 81½ rdr., to køer, "nylig indkøbte paa grund af Kvægpestens Rasen", vurderet til 3 rdr. 3 mk., samt syv faar og fire svin, medens der af køretøjer var en karriol med tilhørende hestetøj, 5 rdr., en ny grønmalet beslagen vogn med afsæt, 10 rdr., en beslagen kurvevogn med hestetøj, 10 rdr., to høstvogne med tilbehør og dræt samt endelig en arbejdsvogn, 10 rdr. I de til gaarden hørende marker var blevet udsaaet 6 tdr. og 4 skpr. rug, 11 tdr. og 3 skpr. ærter, 18 tdr. og 6 skpr byg, 3 tdr. havre og 1 td. blandkorn.
I følge afdødes regnskabsbog havde boet mindre pengebeløb paa fra faa mark og op til 10 rdr. tilgode hos ikke mindre end 27 forskellige personer paa Samsø, og af bemærkninger i regnskabsbogen fremgaar det, at flere af disse beløb var restancer fra begravelser. Herudover havde afdøde hos 9 forskellige personer i pastoratet ialt ca. 8 rdr. tilgode "for Sang og Testamente over Lig". Endelig ses afdøde at have udlaant 50 rdr. til snedker Anders Svendsen Berg i København. Imidlertid skyldte boet ogsaa en del penge, nemlig bl.a. 16 rdr. til Rasmus Hørning fra resterende substitubtjeneste, 3 rdr. til birkedommer Dørup for græsning paa Bisgaards Mark, 8 rdr. 6 skill. til Niels Holm, 16 rdr. og 4 mk. til Jørgen Holm i Alstrup for leverede varer samt en hel del penge i folkelønninger, saaledes bl.a. 12 rdr. til avlskarlen Hans Jørgensen for 1 aars tjeneste, 9 rdr. 2 mk. til andenkarlen Just Madsen for 1 aar, 3 rdr. 2 mk. til tjenestedreng Clemmen Olesen for ½ aar og 4 rdr. 4 mk. til pigen Dorthe Jørgensdatter. Afdødes begravelse havde været temmelig dyr, idet udgifterne ialt beløb sig til 40 rdr., af hvilket beløb provsten blot for at holde prædiken havde gjort krav paa ikke mindre end 12 rdr., medens degnen krævede 5 rdr. Til sammenligning gælder, at boets heste i snit sattes til ca. 7 rdr. og en ko til ca. 3 rdr. Oven i alt dette kom skiftets omkostninger med 24 rdr. 4 mk., og det besluttedes nu at lade afholde auktion over boets effekter, naar undtages hvad enken og hendes døtre ikke kunne undvære til husholdningen samt endvidere 10 rdr. i husholdningspenge indtil høst. Af boet var i øvrigt forud til dækning af udgifter blevet bortsolgt 12 tdr. ærter for 14 rdr. 1 mk. 8 skill. Selve gaarden, der som omtalt andet steds var en selvejergaard, var i 1699 af grevskabet blevet solgt til den daværende kapellan Hr. Jens Sørensen Kock formedelst 110 rdr., og af ham havde Frantz Henriksen Blichfeld derpaa ved sin tiltrædelse i embedet købt gaarden. Umiddelbart efter hans død var blevet foretaget en taksation med henblik paa en eventuel overdragelse til den næste kapellan, og her var bygningerne med grund blevet vurderet til 272 rdr., hvortil kom besætning og udsæd til en værdi af 123 rdr. samt køretøjer, redskaber og lignende og endelig en del indbo, saaledes at den nye kapellan i følge taksationsmændene skulle kunne overtage det hele for 1061 rdr., hvorfra imidlertid skulle trækkes værdien af det, som maatte sælges for at dække kreditorernes krav.
Den 14. august 1748 ses Mette Christoffersdatter Falck derpaa til "velærværdige" Hr. Otto Luja, kapellan for Besser og Onsbjerg Menigheder, at have solgt Kapellangaarden i østerby formedelst 272 rdr. 4 mk. Det var saaledes blot selve bygningerne med tilhørende grund, som solgtes til efterfølgeren i embedet, og af det udstedte skøde fremgaar det, at bygningerne bestod af fem fag korsstue, fem fag udskud mod vest, seks fag køkken kammer og bryggers med skorsten og ovn samt esse og pandegrue, fem fag ladehus mod syd, enogtyve fag hus med stald mod øst, ni fag mod syd og endelig fem fag tørvehus og fire fag faarehus mod nord.


Billede

Frands blev gift med *371* Mette Christoffersdatter Falck, datter af *742* Christoffer Falck og *743* Elline Ogelbyes, den 30. Jun. 1716 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. (*371* Mette Christoffersdatter Falck blev født cirka 1685 og døde den 2. Aug. 1757 i Besser Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk