1912. Søren
N. N.
956. Peder Sørensen
(Ber. 1670-1728)
957. Maren Nielsdatter
(Før 1680-1732)

478. Niels Pedersen
(Omkr 1703-1764)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. Inger Poulsdatter

2. 479. Anne Christensdatter

478. Niels Pedersen

  • Født: Omkr 1703, Sanden, Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (1): Inger Poulsdatter den 27. Maj 1736 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Ægteskab (2): 479. Anne Christensdatter den 6. Okt. 1737 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt
  • Død: 1. Jan. 1764, Sanden, Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt i en alder omkring 61 år
Billede

punkttegn  Notater:

Fra slægtsbogen "Slægten fra V. Svenstrup i Hjortdal sogn : Bonde af Thy"

Fra giftermålet 1735/36 boede Niels Pedersen på Sanden i Hjortdal sogn som fæster af et jordløst hus. - Huset blev i 1764 overtaget af den ældste søn Jens. Niels Pedersen var tømrer og fisker.

Niels var født ca. 1703 på Sanden i Hjortdal sogn. Som faddere til Niels' børn nævnes bl.a. Ole (Oluf) Pedersen og Anders Pedersen, der begge var hans brødre; sidstnævnte anføres udtrykkeligt som hans broder i skifterne 1764 og 81 efter Niels og Anne, se nedenfor.

Niels Pedersen - blev gift første gang med Inger Poulsdatter, som døde i barselseng efter at have født en dødfødt søn.

30. januar 1764 (2) afholdt ejeren af Slettegaard skifte efter Niels Pedersen, "hvis dødelige afgang skete den 1ste januari sidst afvigte". - Arvingerne var enken Anne Christensdatter, hvis tiltagne lavværge var Christen Sørensen, boende på Sanden, samt deres sammen avlede børn:
Jens, 26 år, Ole (døbt Oluf, her nævnt Olle), 16 år, Inger (ane nr. 239) 20 år, og Maren Nielsdatter, 10 år. - På børnenes vegne var tilstede Anders Pedersen, som var deres farbroder og nærmeste fødte værge.

Boet blev registreret og vurderet således:
rdlr. mk. sk.
Tømmerred I skab:
1 bordøkse (øxe)0.2.0
1 skarøkse0.2.8
1 ditto0.1.8
1 økse0.2.0
1 sav
1 ditto0.2.0
1 ditto0.1.0
1 ditto sav0.0.12
1 stiksav0.1.8
1 ditto0.0.8
1 liden skarøkse0.1.0
2de lange høvle (hevle)0.2.0
Tvende ... høvle0.1.8
Tvende plovhøvle0.2.0
I laserplak(?)0.0.12
5 stk. listehøvle0.1.0
2de slet(?)høvle0.1.0
Tvende ditto0.0.12
1 båndkniv0.0.10
1 vinkel0.0.8
Fem hugjern0.1.14
1 jernrive0.0.8
1 hovtang (hoftang)0.0.12
1 hammer0.0.6
En spigerborskaft og 8 bor (baarer)0.1.4
Fem ... 0.1.4
Syv (siuv) store navere (nafre)1.2.0
En brøst(?) naver0.0.4
2de holdhager0.3.0
Seks fjæl0.1.8
En båd...0.0.4
1 liden hammer og tang0.0.6
En mejsel og fem drive(?)jern0.1.4
Tvende skylper0.0.6
------------------
Forskrevne redskab beløber sig tilsammen7.2.2
Tvende lodder i et stort vod (vaad) rned reb og båd13.2.0
En halv sildevod3.0.0
Tvende små (egl. lille) vod og 2de stager4.0.0
I kølbundet båd3.2.0
Hundrede kroge0.3.0
-----------------
Vodredskabet beløber sig til24.1.10

Indboskab:
Et (een) bord0.2.0
2de gamle stole0.0.4
1 krus0.0.8
2de stenkovse0.0.4
I hjulrok0.2.0
1 strenttræ, 1 garnvinde (-vindel)0.0.6
En øltønde0.3.0
2 ottinger0.1.0
En fyrre Ølkar på 2 tdr.0.5.0
1 liden ditto0.2.0
2de stripper0.0.8
1 såe0.0.12
1 ditto0.0.12
1 bærekar0.0.6
En håndkværn0.4.0
En kobberkedel på 1/2 td.4.2.0
En stålgryde0.3.0
1 jerngreb0.1.0
En spade0.0.12
To lyngleer0.2.8
1 ildklemme0.0.8
1 ildpande0.0.4
1 gammel høle0.1.8
1 rist0.0.6
1 dejntrug0.0.8
1 selde0.0.10
2 solde0.0.6
2 løb0.0.8
1 hverresten0.2.0
1 stålstang0.0.12
7 får og I vædder (veier)4.0.0
-----------------
Bedrager indboet sig og fårene14.3.6

Den salig mands gangklæder, som bestod i skind og vadmel, begærede enken, (at samme) måtte deles imellem drengebørnene; dette kunne skifteretten godtage, og klædernes værdi nævnes med 7 rdlr. 4 mk. 14 sk.

Boets aktiver blev sammentalt til 46 rdlr. 8 sk.

Huset blev derpå efterset, og det behøvede reparation på tag, tømmer, loft og døre for10.2.0
Boet skyldte for 3 tdr. rug5.5.0
4 skpr. mel1.1.8
4 tdr. byg (biug)12.1.2
Tvende års landgilde2.4.0
For korn(?)10.1.5
Den salig mands begravelse4.0.0
Enken derimod til sin begravelse4.0.0
Til Christen Ledetor i Aalborg for varer2.2.0
Smågæld til en og anden4.0.0
------------------
Ialt36.0.3

Efter at aktiver og passiver var udlignet blev der 10 rdlr. 5 sk. til deling mellem enken og børnene. - Deraf tilfaldt halvdelen enken, mens den anden halvdel skulle deles mellem børnene. Men enken ville - mod at få boet overdraget - dels give de to pigebørn klæder for 4 rdlr., betale den bortskyldige gæld, reparere huset, efterleve mandens fæstebrev samt holde skifteforvalteren og arvingerne (børnene) uden skade i alle måder, hvorpå skiftet blev sluttet.

Derefter udstedte ejeren af Slettegaard - antagelig i sommeren 1764 - fæstebrev (3) til velagte Jens Nielsen, barnefødt på Sanden, på det hus på Sanden i Hjortdal sogn, som hans fader Niels Pedersen forhen havde beboet og hans moder Anne Christensdatter havde opladt. Af huset skulle han årlig svare 1 rdlr. 2 mk. i huspenge til hvert års Martini, samt desuden udføre to dages tømrerarbejde på Slettegaard hvert år. - Hans skrøbelige moder skulle forblive hos ham, sålænge hun levede, og han skulle forsyne hende med klæde, føde, husværelse, seng og al anden god "omgienge", og "de" i alle måder således, som en søn bør med rette efter sin kristendorns pligt omgås sin moder, og når hun ved døden afgår, forskaffer han hendes lig en sømmelig jordefærd efter stand og vilkår".

Den 21. februar 1781 på 30te-dagen efter salig Niels Pedersens enke Anne Christensdatters død afholdtes skifte (4) efter hende hos sønnen Jens Nielsen, boende på Sanden i Hjortdal sogn.
Hendes arvinger var den nævnte søn, samt sønnen Ole Nielsen, 33 år gammel, tjenende i Kollerup Præstegaard, datteren Inger Nielsdatter (ane nr. 239) , gift med Søren Svenningsen i Borup i Kollerup sogn, samt datteren Maren Nielsdatter, 28 år, opholdende sig i Kollerup sogn.
Børnene var tilstede sammen med den ugifte datters formynder og farbroder Anders Pedersen fra Klitten.
Men før nogen registrering eller vurdering blev foretaget, erklærede arvingerne, at de samtlige var meget vel bekendt, at deres afgangne moder aldeles intet var ejende uden de ringe sengeklæder, hun havde ligget på, og som fornævnte deres bror Jens Nielsen havde nu i 17ten år opholdt deres moder, som i al den tid og endnu 4re år forhen havde været ganske sengeliggende uden i mindste (måde) at kunne hjælpe sig selv, og han (Jens) havde og på egen bekostning forskaffet vores afdøde moders lig meget hæderligt til sit hvilested, så var det langt fra, at de forlangte det allermindste af de sengeklæder eller af andre ubetydelige ting af lidet gammelt linned eller andet af hvad navn nævnes kan; men derimod ville på det kærligste have vores broder Jens Nielsen og hustru betakket for den så særdeles gode og kærlige omgang og forsørgelse imod vores moder i så mange hendes sengeliggende år.

Den nævnte Jens Nielsen havde fødehjemmet på Sanden til sin død 1788, hvor skiftet efter ham blev påbegyndt 2. juni, fortsat 14. juli og afsluttet 11. august 1788 (5). - om hans død siges, at han "ved ulykkelig hændelse sidst afvigte den 2den maj kuldsejlede og druknede ud for Blokhusene, da de ville sejle til landet fra deres fiskeri".
Jens Nielsens enke Mette Svenningsdatter blev gift anden gang 1790 med Christen Hansen, der overtog ejendommen (6).

Christen Hansen købte huset til selveje ved skøde dateret 30. maj 1791, men aldrig tinglæst. -Ved skøde tinglæst 9. april 1831 (7) overdrog han (sin svigersøn) Knud Olesen fra Tranum sit umatrikulerede hus på Sanden, der ejedes efter skøde af 30. maj 1791, samt den halve del af Peder Johnsens sted i V. Svenstrup med 1 td. 7 skpr. 1 fjk. 1 alb. hartkorn, som ejedes efter skøde af 28. juni 1813.

Af matriklen 1844 (8) fremgår det, at de nævnte ejendomme er identiske med de nuv. matr nr 4, 34 og 37 af V. Svenstrup, hvorunder Sanden blev matrikuleret.

Noter:
1Slægtsarkivet: Slægten Thomsen fra Hjortdal sogn, 1983, s. 170ff.
2Slettegaard skifteprotokol 1737-88, G.58-2,fol.31.
3Slettegaard fæsteprotokol 1735-1867, G.58-l,fol.20b (fol.21 med slutningen mangler).
4Kilde 2, fol.77.
5Samme, fol.101.
6Aalborghus amtsstues hartkornsfortegnelse ca. 1790, B.9.C-17,fol.406, samt diverse ældste skøde- og panteregistre
for Ø. og V. Han herreder bl.a. Hjortdal sogn (gl. nr. 28), B.32-SP.76.
7Ø. og V. Han herreders skØde- og panteprotokol 1828-32, B.32-SP.10,fol.423.
8V. Han herreds matrikel 1844, B.32-224,fol.223 og 27.

punkttegn  Fødselsnotater:

Hans fødsel mangler desværre i kirkebogen, der for de fødtes vedkommende har en lakune fra oktober 1703 til maj/juni 1705.

punkttegn  Dødsnotater:

61 år.


Billede

Niels blev gift med Inger Poulsdatter, datter af Poul Eriksen og Karen Clemmensdatter, den 27. Maj 1736 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. (Inger Poulsdatter blev født den 11. Mar. 1703 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og døde den 12. Feb. 1737 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.)

punkttegn  

• Forlovet, 15. Dec. 1735, Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.


punkttegn  Parnotater:

Forlovere:
Peder Høydall
Peder Lassøn på Saanden

Billede

Niels blev derefter gift med 479. Anne Christensdatter, datter af 958. Christen Lassen Sand og 959. Margrethe Laursdatter, den 6. Okt. 1737 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt. (479. Anne Christensdatter blev født den 17. Maj 1716 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt og døde den 22. Jan. 1781 i Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.)

punkttegn  

• Forlovet, 4. Mar. 1737, Hjortdal Sogn, Vester Han Herred, Thisted Amt.


punkttegn  Parnotater:

Forlovere:
Jens Lassen i Hjortdal (farbror til Anne).
Christen Justesøn under lienIndholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 9. Okt. 2023 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk