(588.) Jørgen
(Omkr 1650-)
(589.) Ukendt
(Omkr 1650-)
(294.) Jens Jørgensen
(Omkr 1695-1755)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. (295.) Appelone Jacobsdatter

(294.) Jens Jørgensen

  • Født: Omkr 1695, Onsbjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Ægteskab (1): (295.) Appelone Jacobsdatter den 11 Nov. 1723 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt
  • Død: 23 Jun. 1755, Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt i en alder af ca. 60 år
Billede

punkttegn  Notater:

Kort skifteuddrag: Samsø Gods 1754-1762:
Jens Jørgensen, gmd jan 1756 - Abelone Jacobsdatter 13. jan. 1756 113 Tranebjerg
Børn:
Jacob, myndig,
Peder 21,
Gjertrud g Rasmus Rasmussen i Bes,
Anne 30,
Maren 28,
Karen 24,
Kirsten 18.

Fra slægtbogen "Slægten Gylling fra Samsø":
Jens Jørgensen overtog ved ægteskabets indgaaelse i 1723 slægtsgaarden, den senere Borghavegaard, i Tranebjerg og fik samme aar af grevskabet fæste paa halvdelen af de til gaarden hørende jorder, nemlig 1 fjerding af hartkorn 3 tdr. 6 skpr. 1 fjdkr. 1 alb. imod en indfæstning paa 30 rdr. Den 27. maj 1726 fik han derefter fæstebrev paa den anden fjerding af samme størrelse, som hans svigermoder indtil da havde beholdt fæstet paa.
Den 6. juli 1733 ses Jens Jørgensen at have solgt sin moders hus i Onsbjerg, beliggende mellem Jens Clemensen og Jens Jørgensens ejendomme, for en sum af 206 rdr. til Ole Gregersen.
Jens Jørgensen drev gaarden i Tranebjerg indtil sin død, og af skiftet efter ham fremgaar det, at det var meningen, at sønnen Jacob skulle overtage gaarden. Imidlertid maa denne beslutning yære blevet ændret, for aaret efter fik svigersønnen Peder Henriksen, der var gift med datteren Anne fæste paa den jord, som Jens Jørgensen og hustru var fradøde.
Den 13. januar 1756 blev der afholdt skifte efter Jens Jørgensen og hans samme dag afdøde hustru, der efterlod sig børnene Giertrud, gift med gaardmand Rasmus Rasmussen i Besser, Anne, ugift, 30 aar, Maren, ugift, 28 aar, Karen, ugift, 24 aar, Kirsten, 18 aar, Jacob, der var myndig, og som skulle overtage fæstet, samt Peder, 21 aar. Skifteforretningen blev ledet af forvalter sr.Søren Dørup fra Krogsgaard, og som formynder for de umyndige børn blev antaget deres svoger Rasmus Rasmussen samt Jørgen Madsen af Onsbjerg, Jens Jensen Ladefoged af ørby, gaardmand Peder Pedersen af Brundby og gaardmand Jørgen Holm af Brundby. Selve vurderingen af boet indledes med en mere udførlig omtale af størrelse og vurdering paa de jordarealer, som gaardens bygninger stod paa, samt de nærved gaarden liggende haver og græsgange. Om bygningerne hedder det, at stuehuset var paa 20 fag, af hvilke de 5 medgik til korsstuen, medens andre 5 udgjorde den vestre ende af stuehuset med portrum, det østre hus var paa 14 bindinger med portrum, det vestre hus paa 14 bindinger og det søndre paa 8 bindinger, hvortil kom "Ærtegulvet" paa 5 bindinger og et lille svinehus i den vestlige-ende af folden paa 4 bindinger. Af utærsket korn nævnes 80 tdr. byg, vurderet til 93 rdr., og 10 tdr. rug, sat til 19 rdr., samt for 37 rdr. ærter. Af tærsket korn fandtes paa loftet 2 tdr. byg, 3 tdr. rug og 3 tdr. havre, og markens rugsæd var paa 6 tdr. 3 skpr. i gødet jord. Af redskaber nævnes 1 vogn med tilbehør og afsæt, stavtræer og læderpuder samt kapper og tømmer, vurderet til 15 rdr., 1 høstvogn med tilbehør, 1 gammel arbejdsvogn med tilbehør, nogle gamle hjul, 1 ny bagplov, 1 plov, 1 harve, 1 gammel slæde, I lille kane, 1 tromle, 3 stiger og 2 trillebøre, medens gaardens besætning bestod af 14 heste, hvoraf den bedste vurderedes til 10 rdr., 4 køer, 3 kvier, 4 stude, 4 kalve, 12 gamle faar, 6 væddere, 6 lam, 2 søer, 6 smaagrise og 2 gæs.
I korsstuen nævnes bl.a. 1 bord, 2 sengesteder med omhæng, I grønt hængeskab med laas, 1 amagerhylde og 1 bibel, i storstuen var bl.a. 1 jernkakkelovn, I kandebordsskab, I drejet spindestol og 1 væv med tilbehør, medens bryggerset bl.a. indeholdt 1 kobberbryggerkedel, vurderet til 20 rdr., 1 kobberbrændevinskedel, 20 rdr., og 1 mindre kobberkedel, 5 rdr. Boets omfang og værdi var ret anseelig og opgjordes til ialt 911 rdr. Herimod var en del gældsposter, bl.a. tilgodehavende løn til børnene, hvoraf Anne krævede 2 rdr. og 4 mk. i høstløn-for den foregaaende sommer, Maren havde et tilsvarende beløb til gode samt 4 rdr. til et sort skørt, og datteren Kirsten havde et tilgodehavende i høstløn paa 1 rdr. 2 mk. samt desuden 4 rdr. 4 mk. som faderen havde lovet hende, og 6 rdr. 4 mk. til sorte klæder samt 1 rdr. til et tørklæde. Sønnen Peder fordrede 7 rdr. 2 mk. i tilgodehavende løn. Desuden oplyses det, at der forlængst var truffet aftale om, at de fire piger som endnu var ugifte, hver skulle have 24 rdr. til at holde bryllup for, medmindre de ønskede, at brylluppet blev holdt paa fødegaarden. Af andre gældsposter nævnes 6 rdr. i skyldig løn til tjenestekarl Thomas Hansen for ½ aars tjeneste samt 26 rdr. 4 mk.til en gravsten. Om sidstnævnte hedder det: "Og som dend Sahl. Mand Jens Jørgensen haver førend hans Død forlanged en fuldkommen Steen over hannem og hans afdøde Hustrue, saa blev den ældste Søn med de andre Arvinger og Formynders Samtycke til denne Steens Anskaffelse af Stervboet tilstaaet 26 Rdr. og 4 Mark". Med omkostningerne ved skifteforretningens afholdelse beløb den samlede gæld sig til godt 190 rdr., og der blev herefter 720 rdr. i arv, hvilket beløb fordeltes med 160 rdr. til hver søn og 80 rdr. til hver datter.
Af det i 1723 til Jens Jørgensen udstedte fæstebrev fremgaar det, at han var fra Onsbjerg, men hvem han var søn af, kan ikke fastslaas med sikkerhed. I Onsbjerg boede i 1690'erne flere personer med fornavnet Jørgen; ved at benytte udelukkelsesmetoden er det lykkedes at naa frem til to personer der i byen, af hvilke den ene maa have været Jens Jørgensens fader. Den første af de to er Jørgen Rasmussen Skipper, gift med Maren Rasmusdatter, som begge døde i 1707, da der blev afholdt skifte efter dem mellem børnene, som imidlertid desværre ikke er navngivet paa skiftet. Den anden er Jørgen Michelsen Lam, der iøvrigt i 1723 nævnes som forlover for Jens Jørgensen.


Billede

Jens blev gift med (295.) Appelone Jacobsdatter, datter af (590.) Jacob Christoffersen og (591.) Maren Sørensdatter, den 11 Nov. 1723 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt. ((295.) Appelone Jacobsdatter blev født i Feb. 1698 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt og døde den 23 Nov. 1755 i Tranebjerg Sogn, Samsø Herred, Holbæk Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk