(7600.) Jens Hieresen
(7601.) N. N.
(3800.) Peder Jensen
(-Før 1660)
(3801.) N. N.
(1900.) Niels Pedersen
(-Omkr 1706)

 

Familie

Ægtefæller/børn:
1. (1901.) Anne Pedersdatter

(1900.) Niels Pedersen

  • Ægteskab (1): (1901.) Anne Pedersdatter før 1666
  • Død: Omkr 1706, Turup Sogn, Baag Herred, Odense Amt
Billede

punkttegn  Notater:

Baag Herreds Tingbog 25.6.1666:
(p125b)Thingsteffner for Niels Pedersen i Blangstrup er Anders Jürgensen och Peder Rasmussen begge i blangstrup, de Hiemblede ved opragte fingre effter Recessen Att de med fulde 14 daues wardsell thingkallede hederlig och vellærd Mand Her Jens Rasmussen sogneprest till Espe och Vantinge Soegene, sambt och med fulde 8 daues wardsell effter scm Tomas Laursen i flemløes Som er werge for Maren och Kirsten Peders daatter, Laurids Lauridsen i Kiøng som er werge for Jens Pedersen och Item Laurids Pedersen i blangstrup och Rasmus Pedersen ibd. Nels Wbesen i Woltofft med sin Hustru Maren Pederss daatter, hidtill i daug Aff møede Imod lougbydelse och skiødes beskriffelse och bleff beuist med ting boege At den halffue Eyendoms boende gaard udi Blangstrup, er louglig lougboed som forne Nels Pedersen iboer udj 3 fulde ting her for bete Nels Pedersen effter som loug ey delte Esked things vinde. til paa følgende schiøde Schiøde for Nels Pedersen i Blangstrup och for
(p126a)Ane Peders daatter forne Nels Pedersens Hustrue, det hederlig och wellerd Mand Her Jens Rasmussen Sogneprest i Espe och Wantinge Soegnepaa sin Egne, och laurids Pedersen och Rasmus Pedersen paa deris Egne wegne, de Nu som At de for Retten fremstoede, och de med deris fri wille och well berwed Huff, solde, skøtte och affhende fra demd och deris Arffuinger, den Halffue Eyendoms boende gaard i Blangstrup. Nemlig 53 Slette Dr, som forne Her Jens Rasmussen wed dom och Indførsel derudj er bene ffizert det Schiøtte forne Her Jens Rasmussen fuld och fast till forne Nels Pedersen i Blangstrup, och till hans hustrue forne Ane Peders daatter och effter som de Andre weyred Sig, och veg stod Alle Att giffue schiøde, da schiøtte forne Her Jens same 53 slette Drs Anpart till bete Nels Pedersen och hans hustrue for Eywerlig Eyendoms Eye och der til will forne her Jens Rasmussen werre bente Nels Pedersen och hans hustrues deris Fulde faste Hriml dertil i alle maade och kiendes der for At werre benøyet och betalt i alle maade, och herpaa Reyste Her Jens forne Niels Pedersen paa hans Egne och Sin Hustrues Vegne Sin Haand och Samtøgte hand dette schiøde for Sig och sin hustrue Att Nyede u-rygelig i Alle maade, hvoreffter forne Niels Pedersen war tings winde begerende. effter At de beege stoede for Rette til wedermaale.

Fr. Hjort. Om Borgmester Jørgen Nielsen i Assens, årbog s. 200, 1915: Skøde fra Niels Banners bo (Frederiksgave) til borgmester Jørgen Nielsen i Assens 29.11.1671, solgt til svigerfaderen Gabriel Jacobsen 17.7.1678, som skødede den tilbage til Jørgen Nielsen 4.2.1680.

Film S 6407 Matrikel 1688 Turup sogn Blangstrup Bye, gård nr. 4, ejer Jørgen Nielsen j Assens nu til Brasborg, bruger Niels Pedersen, tilforn Peder Jensen. gl. HK 6.4.2.2, nyt HK 6.5.1.0 + svineolden 0.0.0.2, og till Barløse Kirche 1 skp Biug.

Hans Hansen, En Gammel Baag Hereds Slægt, s. 127: ...Ved skøde af 24.3.1708 overdrages gården til sønnen Hans Nielsen... I skødet medvirker i øvrigt sønnerne Peder Nielsen i Barløsetorp .. , Anders Nielsen i Sønderby og Jens Nielsen "tienendes i Blangstrup", samt svigersønnerne Jens Poulsen i Lindevads mølle og Michel Poulsen i Trunte mølle; endelig enkens Laugværge Claus Pedersen i Barløse og "voris svoger" Niels Poulsen i Kaals mølle....


Billede

Niels blev gift med (1901.) Anne Pedersdatter, datter af (3802.) Peder Lycke Clausen og (3803.) Karen, før 1666. ((1901.) Anne Pedersdatter blev født omkring 1643 og døde den 29 Maj 1729 i Turup Sogn, Baag Herred, Odense Amt.)
Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste

Denne hjemmeside blev lavet 13 Sep. 2021 med Legacy 9.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af claus-ane-ny@outlook.dk